Selecteer een pagina

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement van de stichting Ondernemend Koggenland, zoals bedoeld in artikel 15 lid 1 van de statuten.

Artikel 1 Statuten en reglementen

 • Door toe te treden tot de stichting, onderwerpt iedere deelnemer zich aan de statuten, het huishoudelijk reglement en genomen besluiten van het bestuur.
 • Het huishoudelijk reglement is via www.ondernemendkoggenland.nl te downloaden.
 • Niemand kan zich beroepen op onbekendheid met het in de statuten en huishoudelijk reglement bepaalde.
 • Daar waar gesproken wordt over jaar dan wel boekjaar wordt bedoeld de periode van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar.

Artikel 2 Aanmelding en toelating van deelnemers

 • Aanmelding voor deelname aan de stichting geschiedt via de website www.ondernemendkoggenland.nl waarna een bevestigingsmail wordt verzonden door het bestuur.
 • De secretaris, diens plaatsvervanger of gemachtigde kan de aanmelding in beraad houden indien zij dit wenselijk acht en verlangen, dat nadere toelichting wordt verstrekt, schriftelijk dan wel via email.
 • De secretaris, diens plaatsvervanger of gemachtigde kan na ontvangst van de nadere toelichting besluiten tot het wel dan niet verlenen van het recht tot deelname. In geval van twijfel beslist het bestuur. Van de beslissing over het al dan niet verlenen van het recht tot deelname wordt betrokkene zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
 • Bij verandering van bedrijfsnaam, contactpersoon, (post)adres, woonplaatsgegevens, bankrekeningnummer en indien van toepassing het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en/of andere gegevens welke van belang kunnen zijn voor de stichting is een deelnemer verplicht de secretaris van de stichting hiervan in kennis te stellen. Tevens is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de wijzigingen in haar inlog deel van de website.
 • Deelname is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Echter bij meerdere eigenaren van een onderneming is het toegestaan om het bijwonen van events onderling af te wisselen.

Artikel 3 Deelnemers

 • Deelnemers van de vereniging kunnen zijn personen (minimaal 21 jaar of ouder) die als vrouwelijke ondernemer (eigenaar, vennoot, DGA) werkzaam zijn in alle geledingen van het bedrijfsleven, waarbij het bedrijf bij de Kamer van Koophandel ingeschreven dient te staan. Tevens kunnen vrouwen met een managementfunctie in loondienstverband deelnemer worden.

Artikel 4 Kennismaking

 • Geïnteresseerden die overwegen lid te worden zijn van harte welkom om ter kennismaking, eenmalig kosteloos deelnemen aan een evenement. Het kan zijn dan sommige evenementen uitsluitend voor leden toegankelijk zijn.

Artikel 5 Deelnemers bijdrage

 • Jaarlijks wordt in het vierde kwartaal de jaarlijkse bijdrage voor het volgende jaar bepaald en via e-mail aan de deelnemers gecommuniceerd.
 • De jaarlijkse bijdrage is vanaf 1 januari 2024 € 95,00, en vanaf 1 juli € 50,00. Over de bijdrage wordt geen BTW gerekend.

Artikel 6 (Financiële) verplichtingen van deelnemers

 • Een deelnemer kan op ieder moment van het jaar instappen. Het deelnemerschap gaat direct in.
 • Indien een deelnemer niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, kan het bestuur besluiten langs gerechtelijke weg nakoming te vorderen. Kosten welke hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer die in gebreke is.
 • Het bestuur kan deelnemers het recht op aanwezigheid bij bijeenkomsten, activiteiten ontzeggen, indien deelnemers de financiële verplichtingen ten opzichte van de stichting niet nakomen.
 • Hernieuwde inschrijving als deelnemer namens de vereniging is slechts mogelijk indien achterstallige posten ten volle zijn voldaan.
 • Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur mag er geen gebruik gemaakt worden van het logo en de naam Ondernemend Koggenland.
 • No show: indien een deelnemer zich afmeldt binnen 24 uur voorafgaand aan een evenement waarvoor zij zich heeft aangemeld, is een bedrag van 15,= excl. BTW verschuldigd. De deelnemer ontvangt hiervoor een factuur. Afmelden kan via: info@ondernemendkoggenland.nl
 • De verantwoordelijkheid voor aangeleverd materiaal, zowel beeldmateriaal als teksten, ligt niet bij Ondernemend Koggenland. Wij gaan er van uit dat het auteursrecht van aan haar geleverde bestanden bij de betreffende ondernemer ligt en dat er geen inbreuk gemaakt wordt op het auteursrecht. Derhalve ligt de aansprakelijkheid bij de ondernemer die het materiaal aanlevert.

Artikel 7 Rechten van deelnemers

 • Het bestuur stelt zich verplicht minimaal vier evenementen per jaar te organiseren voor de deelnemers van de vereniging.

Artikel 8 Royement

 • Het bestuur kan een deelnemer, met onmiddellijke ingang schorsen of royeren indien daartoe naar haar mening redenen aanwezig zijn.
 • In geval van royement wordt de betrokken deelnemer hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld onder vermelding van de argumenten van dit royement.
 • De geroyeerde deelnemer heeft het recht zich op de beslissing van het bestuur schriftelijk jegens het bestuur te verdedigen. Deze schriftelijke verklaring dient binnen zes weken na dagtekening binnen te zijn bij de secretaris van het bestuur.

Artikel 9 Restitutie en verrekening

 • Restitutie van de jaarlijkse bijdrage aan deelnemers is uitgesloten tenzij het bestuur bijzondere omstandigheden aanwezig acht.
 • Verrekening van bijdragen met eventuele door andere deelnemers verschuldigde of te vorderen bedragen is niet mogelijk.

Artikel 10 Opzegging van recht tot deelname

 • Opzeggen kan alleen per jaar.
 • Een deelnemer dient uiterlijk twee maanden voor verlenging van het lidmaatschap, schriftelijk dan wel via e-mail aan het bestuur op te zeggen, waarna het bestuur deze opzegging zal bevestigen.
 • Indien er geen opzegging plaatsvindt wordt het recht tot deelname voor onbepaalde tijd verlengd. Ook als de deelnemer geen actief lid meer is, is er een verplichting tot betaling van de deelnemers bijdrage.

Artikel 11 Benoeming van bestuursleden

 • Bestuursleden worden benoemd door het reeds in zitting zijnde bestuur.
 • Kandidaatstelling voor het bestuur geschiedt door het bestuur.

Artikel 12 Stemming van bestuursleden

 • In geval het bestuur bestaat uit een even aantal bestuursleden, telt de stem van de voorzitter dubbel in geval van gelijk aantal stemmen.

Artikel 13 Slot

 • Dit is het huishoudelijk reglement zoals is bedoeld in de Statuten Artikel 15 van de Akte van Oprichting van Ondernemend Koggenland

 

Het huishoudelijk reglement is vastgesteld op 1 juni 2015 en gewijzigd op 1 januari 2024.